.

Start RODO
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z oddziałami przedszkolnymi w Kostrzy reprezentowana przez Dyrektora szkoły.

2. Państwa  dane osobowe przetwarzane będą odpowiednio w celu

 • realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz realizacji obowiązku szkolnego,

(podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – z późniejszymi zmianami, Dz. U. 2017, poz. 2198) § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 • sprawowania opieki oraz udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć

(podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, art. 6 ust. 1 lit. c i d RODO),

 • podejmowania akcji edukacyjnych przez administratora oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Szkoły

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO ),

 • wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

(podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę

(podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 10 ust. 5 Karty nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe; art. 6 ust.1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody  osoby której dane dotyczą; art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z podjęciem działań na żądanie osoby której dane dotyczą),

 • zawarcia i realizacji umów;

(podstawa prawna: ; art. 6 ust 1 lit. b RODO),

 • w zakresie monitoringu w celu prowadzenia działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia Szkoły;

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c, f RODO),

3. Odbiorcami Państwa danych są:

W związki z funkcjonowaniem Szkoły przekazujemy dane osobowe innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców takim jak:

 • organom władzy publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją oraz realizację jej celów (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, usług dziennika elektronicznego, firmom kurierskim lub pocztowym),
 • towarzystwom ubezpieczeniowym, podmiotom sprawującym profilaktyczną opiekę medyczną,
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora
 • dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.

Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza teren Unii Europejskiej.

4. Państwa dane będą przetwarzane

a. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez cały okres edukacji  na terenie placówki następnie archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

b. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy, Państwa dane przetwarzane będą przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) – przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego.

c. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące prawa:

 • prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

W sytuacji wystąpienia przez osobę, której dane dotyczą z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio zainteresowanego w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

6. Wobec przetwarzanych przez nas danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Anna Rudnicka-Kubiak

Kontakt: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub kontakt listowny pod adresem placówki.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA- ZDALNE NAUCZANIE

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z oddziałami przedszkolnymi w Kostrzy reprezentowana przez dyrektora szkoły
 2. Inspektorem ochrony danych jest: Anna Rudnicka-Kubiak, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest OBOWIĄZEK PRAWNY CIĄŻĄCY NA ADMINISTROTRZE – art. 6 ust. 1 lit. c Celem przetwarzania danych jest kształcenie dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Odbiorcy danych (art. 13 ust. 1 lit. e)

 1. Odbiorcami danych osobowych są firmy dostarczające oprogramowanie lub umożliwiające korzystanie z platform do zdalnego nauczania, które przechowują dane osób biorących udział w zdalnym nauczaniu, na swoich serwerach w ramach świadczonej usługi będą odbiorcami danych: Microsoft Teams, portal.librus.pl, facebook.pl, komunikatory internetowe (Messenger, WathsApp),  Discord, poczta elektroniczna (wp.pl, o2.pl, onet.pl, gmail).
  1. Przekazywanie informacji do państwa trzeciego

Dane będą przekazywane do państwa trzeciego (USA), które zgodnie z decyzją komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych. Dane osobowe będą chronione poprzez zastosowanie: Standardowych klauzul ochrony przyjętych przez Komisję Europejską i zatwierdzonych przez Komisję Europejską

 1. Dane są zatem przekazywane na podstawie wyraźnej Pani/Pana zgody.
 2. Dane osobowe zawarte w nagraniach lub w innego rodzaju plikach będą  przechowywane do końca roku szkolnego 2019/2020
 3. Przysługuje Pani / Panu:
  1. Prawo dostępu do danych
  2. Prawo do sprostowania danych osobowych
  3. Prawo do usunięcia danych
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
  5. Prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  6. Prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych;
  7. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym czy warunkiem zawarcia umowy.

 1. Przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.
 2. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany nie ma zastosowania w zdalnym nauczaniu.
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.

Projekty w jakich nasza szkoła bierze udział 

oraz Nasza Gmina