.

Start Indywidualizacja

 

Indywidualizacja
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dla uczniów klas I-III PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Sączawa   
piątek, 19 października 2012 13:36

Kolejny etap Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania dla uczniów klas I-III zakończony. W ramach projektu, od października do grudnia 2012, realizowane były następujące zajęcia:

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze, które prowadziła Pani Anna Kustra

Cele zajęć:

 • wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego specyficznych potrzeb edukacyjnych,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i geograficznych uczniów,
 • kształtowanie umiejętności twórczego modyfikowania zdobytych wiadomości poprzez dostrzeganie i rozwiązywanie problemów,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych kolegów,
 • doskonalenie uwagi i logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków na podstawie doświadczeń i własnych obserwacji,
 • zdobycie umiejętności poszukiwania wiadomości w różnych źródłach informacji,
 • rozwijanie wrażliwości na piękno krajobrazów Polski i świata,
 • rozbudzanie świadomości ekologicznej.

Podczas zajęć dzieci rozwijały wiedzę w trzech blokach tematycznych:

 • tajniki przyrody ożywionej i nieożywionej,
 • mikroskop i jego tajemnice,
 • podróże po Polsce i świecie.

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne, prowadzone przez Panią Krystynę Chmielowiec

Cele zajęć:

 • dbanie o wszechstronny rozwój osobowości dziecka poprzez działalność plastyczną,
 • pobudzanie do kreatywnej postawy ucznia wobec sztuki i jej wytworów,
 • rozwój wyobraźni i ekspresji twórczej,
 • wyrażanie swoich uczuć i nastrojów środkami plastycznymi,
 • tworzenie możliwości ekspozycji i wypowiedzi twórczych w różnych dziedzinach artystycznych,
 • kształtowanie kultury estetycznej i wrażliwości na otaczający świat,
 • rozwijanie i doskonalenie pracy zespołowej,
 • zapoznanie uczniów z wybranymi dziełami plastycznymi wybitnych twórców,
 • ukazywanie dorobku kultury regionalnej i sztuki polskiej, europejskiej i światowej,
 • poznanie głównych środków artystycznego wyrazu.

Uczniowie wykonywali prace z zakresu:

 • malarstwa,
 • rysunku,
 • wycinania, wyklejania,
 • rzeźbiarstwa,
 • prac na materiale naturalnym,
 • grafiki,
 • collage’u i frotażu.

 

Zajęcia logopedyczne prowadzone przez Panią Marzenę Zawadzką

Cele zajęć:

 • wyrobienie właściwych nawyków mownych,
 • usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych oraz ich właściwa koordynacja,
 • tworzenie sytuacji sprzyjających spontanicznemu wypowiadaniu się,
 • zachęcanie do rozmowy kierowanej, spontanicznej,
 • wzbogacanie słownictwa, reedukacja mowy od strony gramatycznej,
 • przezwyciężanie trudności artykulacyjnych,
 • polepszanie funkcjonowania społecznego dziecka,
 • zdobycie nowych doświadczeń werbalnych,
 • utrwalanie prawidłowej wymowy głosek,
 • skupianie uwagi i współpraca z osobą ćwiczącą.

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia teatralne prowadzone przez Panią Anetę Sączawę

Cele zajęć:

 • zapoznanie z głównymi formami teatralnymi, słownictwem i wiadomościami dotyczącymi pojęcia „teatr",
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć, nastrojów i emocji za pomocą gestów, ruchu i mimiki,
 • doskonalenie pamięci potrzebnej do opanowania tekstów ról w przygotowanych przedstawieniach,
 • rozwijanie uzdolnień indywidualnych,
 • kształtowanie postawy aktywnego spędzania czasu i nawiązywania serdecznych i kulturalnych kontaktów rówieśniczych,
 • kompensacyjna i terapeutyczna rola zajęć teatralnych w stosunku do dzieci mających trudności z wykazaniem się w innych dziedzinach.

Sposoby realizacji programu:

1. Poznajmy się:

 • zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem.

2. Co to jest teatr?:

 • zapoznanie i utrwalanie pojęć związanych z teatrem, zorganizowanie konkursu ,,Co wiem o teatrze?”

3. Poprawnie mówimy i pięknie czytamy:

 • nauka prawidłowego oddychania, ćwiczenia doskonalące prawidłową wymowę, emisja i modulacja głosu, doskonalenie techniki głośnego czytania z właściwą intonacją, doskonalenie umiejętności recytacji wierszy, ćwiczenia pamięci, słuchanie wzorcowych interpretacji w wykonaniu aktorów.

4. Zabawy w teatr:

 • kalambury, scenki pantomimiczne, mini improwizacje, ilustrowanie ruchem, opowieści muzyczne, zabawy naśladowcze, gry i zabawy odprężające.

5. Czy teatr to tylko aktorzy?:

 • zapoznanie z różnymi wytworami plastycznymi potrzebnymi w teatrze, projektowanie i wykonywanie dekoracji, projektowanie kostiumów, wykonanie odpowiednich rekwizytów, dobieranie podkładów muzycznych do określonych scen sztuki, zabawa w plastyków teatralnych (wykonanie afiszy, zaproszeń i biletów wstępu).

6. Tworzymy teatr:

 • przygotowanie przedstawienia kukiełkowego pt. Kopciuszek.

 

 

*********************************************************************************************************************************

W ramach projektu w PSP im. Jana Pawła II w Kostrzy, w roku szkolnym 2011/2012, odbywały się następujące zajęcia:

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożone ryzykiem dysleksji, które prowadziła pani Anna Kustra

Praca na zajęciach ma charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego dziecka. Indywidualizacja  polega na stałej obserwacji przebiegu i efektów pracy każdego ucznia, powolnym stopniowaniu trudności, systematyczności i ciągłości oddziaływań. Punktem wyjścia jest analiza potrzeb edukacyjnych i możliwości indywidualnych. Ważne jest również docenienie wkładu pracy i zaangażowanie dziecka, a więc ocenianie postępów wzmacnianiem pozytywnym. Celem tych  zajęć  było przede wszystkim usprawnianie motoryki, percepcji wzrokowej i percepcji słuchowej.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych i przyrodniczych, prowadzone przez panią Krystynę Chmielowiec

Praca na zajęciach systematycznie podnosi jakość nauczania, poszerza zakres wiedzy uczniów, wspomaga szybszy rozwój dzieci, rozwija myślenie twórcze i oryginalność, kształci umiejętność projektowania, przewidywania i wyciągania wniosków. Poza tym zapoznaje z różnorodnością w świecie przyrody ożywionej i nieożywionej i kształtuje postawy proekologiczne.

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, prowadzone przez Panią Agnieszkę August

Zajęcia te ukierunkowane były na realizację celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych.

Terapeutyczny charakter zajęć polega na organizowaniu takich sytuacji społecznych, które dostarczają uczestnikom doświadczeń korekcyjnych przeciwstawnych do treści urazowych, sprzyjają odreagowaniu napięć emocjonalnych i służą aktywnemu uczeniu się nowych sposobów zachowania w określonych sytuacjach.

Cele edukacyjne wspomagają proces nabywania wiedzy o sobie samym i o innych ludziach oraz proces rozumienia świata społecznego. Ukierunkowują zmianę zachowania tak, aby dziecko w przyszłości było chronione przed kolejnymi urazami emocjonalnymi.

Cele rozwojowe są uzależnione od wieku dziecka. W każdej fazie życia dziecka dominują określone potrzeby, których zaspokojenie odgrywa istotną rolę w procesie rozwoju. Zajęcia są więc tak projektowane, aby dziecko potrafiło funkcjonować w świecie i samodzielnie radziło sobie ze swoimi potrzebami.

Zajęcia logopedyczne, które prowadziła Pani Marzena Zawadzka

Głównym celem zajęć było doskonalenie prawidłowej wymowy uczniów, dzięki czemu będą mogli sprawniej komunikować się z rówieśnikami. Dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka zajęcia kształtują poprawną artykulację, korygują błędy artykulacyjne, doskonalą wymowę i technikę czytania. Dzięki tym zajęciom podnosi się samoocena dziecka, które wierząc we własne możliwości i zauważając poprawę własnej wymowy chętnie uczestniczy w zajęciach.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach rozwijających uzdolnienia, pokonujących trudności w szkole i w nauce. Zajęcia dały możliwość niwelowania braków w nauce jak i rozwijania mocnych stron i umiejętności uczniów. Poprzez innowacyjność i atrakcyjność spotkań maksymalnie wyrównywali swoje braki zarówno w edukacji jak i korelacjach rówieśniczych. Spowodowało to osiągnięcie lepszych wyników w nauce a kontakty z rówieśnikami uległy znacznej poprawie.

 
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 01 października 2012 07:48

projekt indywidualizacja ....

 

 

 

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.

Projekty w jakich nasza szkoła bierze udział 

oraz Nasza Gmina